ഫോഡ് വില കുറയ്ക്കുന്നു

By Admin

fkzxson_ഫോഡ് വിവിധ മോഡലുകള്‍ക്ക് വില കുറയ്ക്കുന്നു. വിപണി മത്സരം കടുപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫിഗോയുടെ വിലയില്‍ 50,000 രൂപയുടേയും ആസ്പയറിന് 91,000 രൂപയുടേയും കിഴിവാണ് ഫോഡ് നല്കുന്നത്. ഡിമാന്റ് മങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു മോഡലുകളുടേയും ഉല്പാദനവും കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Related Articles

Write a Comment

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:

Photo Gallery

   
  1. Rony Jacob: Hello Sir, I am Rony Jacob f...
  2. Manu Suresh: I would like to subscribe over...
  3. garmin 1490t GPS problems: Thanks for your article I genu...
  4. moncler femme: Wow that was odd. I just wrote...
  5. enfockice: Countertops convection ovens w...

Subscribe

Enter your email to receive updates:

Copyright © 2010 Overtakeonline.in. All rights reserved.