മരിയ സ്പെഷ്യല്സ്

By Admin

ഡിക്കി ട്രേ, ഡിക്കി പാഡ്, സ്പീക്കര്‍ സബ് ബോക്സുകള്‍ എóിവയ്ക്കായി ഒരു സ്പെഷ്യല്‍ ഷോറൂം, അതാണ് മരിയ എന്റര്‍പ്രൈസസ്. എñാവിധത്തിലുള്ള മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉðപóങ്ങളാണ് മരിയ എന്റര്‍പ്രൈസസ് വിപണനം ചെയ്യുóത്. ഉപഭോക്താവ് ആഗ്രഹിക്കുó  വിധത്തിð വാഹനത്തിന്റെ ഷെയ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ട്രേയും പാഡും ബോക്സും നിര്‍മിച്ചു നðകുóത്. പ്ളൈവുഡ് ആണ് ഉðപó നിര്‍മാണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുóത്. എറണാകുളം ചമ്പക്കരയിലാണ്  മരിയ എന്റര്‍പ്രൈസസ്. കൂടുതð വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 0484 2389805, 9847042598.

Related Articles

One Comment on “മരിയ സ്പെഷ്യല്സ്”

  • Gracyn wrote on 2 June, 2011, 7:33

    Never seen a betetr post! ICOCBW

Write a Comment

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:

Photo Gallery

   
  1. Rony Jacob: Hello Sir, I am Rony Jacob f...
  2. Manu Suresh: I would like to subscribe over...
  3. garmin 1490t GPS problems: Thanks for your article I genu...
  4. moncler femme: Wow that was odd. I just wrote...
  5. enfockice: Countertops convection ovens w...

Subscribe

Enter your email to receive updates:

Copyright © 2010 Overtakeonline.in. All rights reserved.