‘കാര്‍ പാര്‍ലര്‍’- Accessories Shop

ബ്രാന്‍ഡഡ് കാര്‍ ആക്സസറീസ് ഷോപ്പ് കാര്‍ ആക്സസറീസിനു മാത്രമായി ഒരു ബ്രാന്‍ഡഡ് ഷോപ്പ്. കാര്‍ പാര്‍ലര്‍. പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡായ ടൈപ്പ് ആര്‍ സീറ്റ് കവറുകളാണ്  കാര്‍ പാര്‍ലറിന്റെ പ്രത്യേകത. ടൈപ്പ് ആര്‍ സീറ്റ് കവറുകളുടെ രജിസ്ട്രേഡ് നിര്‍മാതാക്കളാണ് കാര്‍ പാര്‍ലര്‍. ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ കാര്‍ പാര്‍ലറിന് മാത്രമാണ് ടൈപ്പ് ആര്‍ സീറ്റ് കവറുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഉയര്‍ന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ലെതര്‍ ആണ് ടൈപ്പ് ആര്‍ ക്ളാസിക് റേഞ്ച് സീറ്റ് കവറുകളുടെ ... Full story

Accessories

Accessories Full story

Photo Gallery

   
  1. Rony Jacob: Hello Sir, I am Rony Jacob f...
  2. Manu Suresh: I would like to subscribe over...
  3. garmin 1490t GPS problems: Thanks for your article I genu...
  4. moncler femme: Wow that was odd. I just wrote...
  5. enfockice: Countertops convection ovens w...

Subscribe

Enter your email to receive updates:

Copyright © 2010 Overtakeonline.in. All rights reserved.